اطلاعیه مربوط به دریافت مجوز خروج خودرو از کشور

با هدف بهبود و تجمیع و تسریع خدمات اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای متقاضیان دریافت پلاک تاریخی-خروج وسیله های نقلیه از کشور-خدمات خودرویی-و ارسال و دریافت سوالات و درخواست ها سامانه جدید راه اندازی گردید.