قوانین

1-به مدارک فاقد شرایط اعلام شده ترتیب اثرداده نخواهد شد .

۲-در صورتیکه در هر مرحله از ثبت نام مشخص گردد که اسناد مذکور مخدوش و یا انطباق با وسیله نقلیه و یا مالک آن ندارد از سیستم حذف می گردد و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-تاکید می گردد ثبت نام در این سایت و دریافت کد رهگیری الزاما به معنی دریافت پلاک تاریخی نمی باشد.

۴-افراد حقیقی نیاز به معرفی نامه ندارند و داشتن معرفی نامه تاثیری در روند ثبت نام نخواهد داشت.

۵-به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.