دبیرخانه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی

موضوع مصوبه 73671 /ت 50243 ھ هیئت محترام وزیران

سامانه ثبت درخواست پلاک برای وسیله های نقلیه تاریخی و صدور مجوز خروج وسیله های نقلیه بالای سن فرسودگی از مرز های کشور